Algemene voorwaarden

Facebooklinkedin

Het kan altijd gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan.

Dat is voor beide partijen niet fijn.

Daarom hieronder mijn algemene- en annuleringsvoorwaarden van consult/cursus/workshop.

Ik ga ervan uit dat deze bekend zijn bij je als je een afspraak maakt.

Algemene voorwaarden voor een consult/cursus/workshop FranciSense, Praktijk voor Healing, Coaching & Ontwikkeling o.b.v. van Francis Janssen:

Hierbij verklaart ondergetekende ………………………………………………………., wonende te ……………………………………….. Postcode ………… …… aan de …………………………………….…… …………………………………………………………………., nr. ………… Land……………………………………..Tel:………………………………. E-mail: ………………………………………………… dat hij/zij bekend is met de werkwijze van Francis Janssen en instemt met deze werkwijze. Ondergetekende verklaart door het tekenen van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden die op de consult/cursus/workshop van toepassing zijn en deze voorwaarden te accepteren.

Horst ……………………………………… 20…..,

 

Handtekening ………………………………

Persoonlijke consulten:

De behandeling vindt plaats in de praktijk FranciSense van Francis Janssen. Cliënt verklaart zich akkoord met de door Francis Janssen te volgen methode, die in bepaalde gevallen een confronterende opstelling en/of lichamelijk contact noodzakelijk kan maken, wat in onderling overleg zal plaatsvinden en alleen met toestemming van cliënt. We blijven in de kleding.

Cliënt is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen, zowel tijdens de cursus als daarbuiten.

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces.

FranciSense, Praktijk voor Healing, Coaching en Ontwikkeling is niet verantwoordelijk voor het handelen en de gevoelens van de cliënt/ondergetekende.

Nadat de opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Francis Janssen haar diensten naar beste weten en kunnen verricht. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij haar op een goede wijze in de gelegenheid stelt om de overeengekomen diensten te verrichten. Daartoe behoort onder meer een coöperatieve opstelling en het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen en uitvoeren van de werkzaamheden.

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de behandeling/ consult en kan Francis Janssen nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiende uit hetgeen uit de behandeling/consult voortvloeit en/of daarmee samenhangt.

De cliënt blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor zijn/ haar gedrag en besluiten c.q. de gevolgen van de behandeling/consult. Francis Janssen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor cliënt en/of derden mocht voortvloeien uit of verband houdt met de door Francis Janssen geleverde diensten, een en ander in ruimste zin des woord. Voor zover Francis Janssen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van de behandeling/consult.

Agressief, onbetamelijk of non-coöperatief gedrag geeft Francis Janssen het recht op onmiddellijke stopzetting van de behandeling/consult zonder recht op enige vergoeding naar de cliënt toe. De cliënt dient zijn/ haar behandeling/consult wel te betalen.

Indien Francis Janssen van oordeel is dat een andere vorm van behandeling/consult op zijn plaats is, is zij gerechtigd de behandeling te beëindigen en/of door te verwijzen naar andere instanties.

Alle door Francis Janssen gedane mededelingen/gegeven adviezen/ behandelingen/ consulten zijn vrijblijvend; het is cliënt ’s eigen verantwoordelijkheid om deze te aanvaarden. De cliënt wordt geadviseerd om al hetgeen bij de behandeling/consult aan de orde komt voor te leggen aan en/of te laten controleren door een (medisch) deskundige alvorens enige beslissing te nemen en/of de behandeling/consult voort te zetten.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Het uitvoeren van de behandeling/consult geschiedt tegen een vaste, vooraf overeengekomen, vergoeding van € 45,00 per ½ uur. Vrijgesteld van BTW (KOR).

Als ZZP’er ben ik aangesloten bij Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg. Indien dit wenselijk is kunt u hierbij aanspraak van maken.

Na elke behandeling/consult dient de betaling te geschieden zoals overeengekomen. Indien niet of niet tijdig wordt betaald zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt. In dat geval zijn voorts alle vorderingen van Francis Janssen op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst en daarmee direct samenhangende overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. Bij niet (tijdige) betaling kan Francis Janssen de werkzaamheden opschorten of beëindigen, onverminderd de betalingsverplichting van de cliënt.

Te laat komen bij een afspraak geeft in principe geen recht op extra tijd voor begeleiding. Bij annulering 48 uur vóór de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij annulering vanaf 24 vóór de afspraak wordt er een tijdsduur van 1 uur in rekening gebracht.

Op elke overeenkomst tussen Francis Janssen en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is die te Roermond.

Skype consulten:

Deze kunnen per telefoon of via e-mail worden aangevraagd.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor een goed werkend Skypeprogramma.

Indien de verbinding om wat voor reden dan ook uitvalt, proberen we eerst om het contact te herstellen. Als dit onmogelijk blijkt, zetten we het consult op een ander tijdstip voort.

Als u verhinderd bent om de afspraak voor een consult na te komen dient dit 24 uur van tevoren afgemeld te worden. Als dit niet is gedaan ontvangt u toch een rekening.

Voor afgesproken consulten kan geen geld teruggevraagd worden.

Cursus/Workshop:

De cursist is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen, zowel tijdens de cursus als daarbuiten.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces.

FranciSense, Praktijk voor Healing, Coaching en Ontwikkeling is niet verantwoordelijk voor het handelen en de gevoelens van de cursist/ondergetekende.

Als de cursist/ondergetekende plotseling verhinderd is om de cursus te volgen laat hij/zij dit zo snel mogelijk weten.

Alle informatie die tijdens het cursus/workshop met de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk en dient niet buiten de groep besproken te worden.

Noch de lesstof, noch het lesboek mag worden gekopieerd of gegeven worden aan derden.

In de prijs van het cursus/workshop zit het schriftelijke lesmateriaal, de koffie, de thee en de versnaperingen over de gehele dag inbegrepen.

De lesdag begint om tussen 9.00 uur en 10.00 uur, afhankelijk van het cursus/workshop en eindigt ± 17.00 uur. Gelieve op tijd aanwezig te zijn.

Zorg voor prettig zittende kleding en neem warme sokken of pantoffels mee.

Bij betaling via PayPal zal de betaling 48 uur voor aanvang geïnd worden.

De cursus gaat alleen door bij genoeg aanmeldingen!  Zijn er niet genoeg aanmeldingen geeft FranciSense, Praktijk voor Healing, Coaching en Ontwikkeling de aanbetaling terug.

BETALING – EN ANNULERINGSREGELS CURSUS/WORKSHOP

De aanbetaling is niet restitueer baar. Let op! Alleen aanmelden via het formulier is niet voldoende.

Als 3 weken na aanmelding via het formulier de aanbetaling nog niet binnen is vervalt automatisch de aanmelding.

Alleen op binnenkomst van de (aan-)betaling is de plaats gereserveerd.

Graag bij de overschrijving vermelden: Naam, naam cursus/workshop en datum.

Het resterend bedrag uiterlijk 1 week van tevoren overmaken. Op Rekening: ING-bank: NL08 INGB 0005 1345 71 ten name van F.A.P. Janssen.

Of aan het begin van de eerste lesdag contant betaald.

Bij annulering vanuit de cursist tot 1 week van tevoren zal van het totaalbedrag 20% in rekening worden gebracht voor gemaakte onkosten. Binnen 1 week voor aanvang van de cursus/workshop is de betaling definitief en kan deze niet meer worden geretourneerd.

Bij annulering vanuit FranciSense, Praktijk Healing, Coaching en Ontwikkeling wordt het volledige bedrag geretourneerd.

Door het versturen van het inschrijvingsformulier per post of per mail en de ontvangst van het inschrijfbedrag vermeld bij betreffende cursus is de inschrijving definitief.

FranciSense, Praktijk voor Healing, Coaching & Ontwikkeling                                                      Wittenhorststraat 38                                                                                                                                5961 XN Horst                                                                                                                                          Tel. nr. 06-301 45 104                                                                                                                              E-Mail: francisense@kpnmail.nl                                                                                                          Website: www.FranciSense.nl

 

Horst dd… – –

 

Handtekening cursist/cliënt:                                                 Handtekening Francis Janssen:

 

 

 

 

 

 

 

Bewaar zelf een kopie!

 

 

Facebooklinkedin