Voorwaarden consult

Facebooklinkedin

Het kan altijd gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan.

Dat is voor beide partijen niet fijn.

Daarom hieronder mijn algemene- en annuleringsvoorwaarden van behandeling/consult.

Ik ga ervan uit dat deze bekend zijn bij je als je een afspraak maakt.

 

Algemene voorwaarden voor een behandeling/consult van cliënten in de praktijk FranciSense van Francis Janssen.

Hierbij verklaart ondergetekende  ……………………………………………………….,

wonende te …………………………………………..    Postcode  …………   …… aan de ……………………………………………………………………., nr.  ………………

Tel: ……………………………     E-mail: ………………………………………..

dat hij/zij bekend is met de werkwijze van Francis Janssen en instemt met deze werkwijze.

Ondergetekende verklaart door het tekenen van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden die op de behandeling/consult van toepassing zijn en deze voorwaarden te accepteren.

Horst ……………………………………… 20…..,

 

Handtekening ………………………………

 1. De behandeling vindt plaats in de praktijk FranciSense van Francis Janssen en volgens de door Francis Janssen ontwikkelde methode. Cliënt verklaart zich akkoord met de door Francis Janssen te volgen methode, hetgeen in bepaalde gevallen een confronterende opstelling en/of lichamelijk contact noodzakelijk kan maken, wat in onderling overleg zal plaatsvinden en alleen met toestemming van cliënt.
 2. Nadat de opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Francis Janssen haar diensten naar beste weten en kunnen verricht. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij haar op een goede wijze in de gelegenheid stelt om de overeengekomen diensten te verrichten. Daartoe behoort onder meer een coöperatieve opstelling en het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen en uitvoeren van de werkzaamheden.
 3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de behandeling/ consult en kan Francis Janssen nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiende uit hetgeen uit de behandeling/consult voortvloeit en/of daarmee samenhangt.
 4. De cliënt blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor zijn / haar  gedrag en besluiten c.q. de gevolgen van de behandeling/consult. Francis Janssen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor cliënt en/of derden mocht voortvloeien uit of verband houdt met de door Francis Janssen geleverde diensten, een en ander in ruimste zin des woord. Voor zover Francis Janssen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van de behandeling/consult.
 5. Agressief, onbetamelijk of non-coöperatief gedrag geeft Francis Janssen het recht op onmiddellijke stopzetting van de behandeling/consult zonder recht op enige vergoeding naar de cliënt toe. De cliënt dient zijn / haar  behandeling/consult wel te betalen.
 6. Indien Francis Janssen van oordeel is dat een andere vorm van behandeling/consult op zijn plaats is, is zij gerechtigd de behandeling te beëindigen en/of door te verwijzen naar andere instanties.
 7. Alle door Francis Janssen gedane mededelingen/gegeven adviezen/ behandelingen/ consulten zijn vrijblijvend; het is cliënt ’s eigen verantwoordelijkheid om deze te aanvaarden. De cliënt wordt geadviseerd om al hetgeen bij de behandeling/consult aan de orde komt voor te leggen aan en/of te laten controleren door een (medisch) deskundige alvorens enige beslissing te nemen en/of de behandeling/consult voort te zetten.
 8. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 9. Het uitvoeren van de behandeling/consult geschiedt tegen een vaste, vooraf overeengekomen, vergoeding van € 40,00 per ½ uur, incl. 21 % BTW.
 10. Na elke behandeling/consult dient de betaling te geschieden zoals overeengekomen.
 11. Als ZZP’- in de zorg ben ik aangesloten bij Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg.
 12. Te laat komen bij een afspraak geeft in principe geen recht op extra tijd voor begeleiding. Bij annulering 24 uur vóór de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij een te late of geen annulering wordt de tijdsduur van de behandeling in rekening gebracht.
 13. Indien niet of niet tijdig wordt betaald zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt. In dat geval zijn voorts alle vorderingen van Francis Janssen op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst en daarmee direct samenhangende overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. Bij niet (tijdige) betaling kan Francis Janssen de werkzaamheden opschorten of beëindigen, onverminderd de betalingsverplichting van de cliënt.
 14. Op elke overeenkomst tussen Francis Janssen en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is die te Roermond.

 

Horst, dd.     –       –

 

Handtekening cliënt:                                      Handtekening Francis Janssen:

 

 

Facebooklinkedin